Betingelser

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.mattid.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. 

Kjøp av varer på mattid.no kan kun gjøres av personer over 18 år. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte leveringsadresser og hentepunkter i Trondheim og omegn, samt på avtalte adresser forøvrig. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. For komplette lovtekster, se https://lovdata.no/.

2. Definisjon av parter

Selger er: Mattid.no, ved Mattid AS, Postboks 8875, 7481 Trondheim, kundeservice@mattid.no, telefon: 73 40 40 40, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, samt Bestillingshistorikk inne på mattid.no og undersøk om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling

Mattid.no sjekker at det er tilgjengelige varer når kunden bestiller varer. Det kan senere oppstå situasjoner hvor produkter på lageret blir ødelagt eller hvor kvaliteten på varene ikke er i henhold til våre strenge kvalitetskrav. I denne situasjonen vil vi ikke kunne levere alle de ønskede varene. På ordretidspunktet kontrollerer vi varelageret to dager frem i tid. Bestiller kundene en leveranse lengre frem i tid, kan det hende at enkelte varer ikke er tilgjengelig på leveransedagen. 

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som pakking, frakt, utlevering, pant, poser, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer gjelder de priser som angis på mattid.no nettsider på bestillingsdagen. Hvis prisen endrer seg fra kunden har lagt en vare i handlevognen til bestillingsdagen, gjelder prisene som vises på nettsidene den dagen kunden sluttfører bestillingen av ordren. .

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra mattid.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan mattid.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.

5. Betaling

Alle bestillinger som gjøres på mattid.no vil bli fakturert i etterkant til oppgitt fakturaadresse. 

6. Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt til oppgitt leveringsadresse. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Ikke gjennomførte leveranser som skyldes at kunden ikke er tilstede på leveransetidspunktet

mattid no leverer varene på inngangsdøren. Av hensyn til kvalitet på kjølevarer, ferskvarer, frysevarer og tørrvarer, skal kunden alltid være tilstede på leveransetidspunktet for å motta varene. Hvis kunden ikke er hjemme ved levering, vil sjåføren prøve å ringe kunden for å forsøke å finne ut hva som skal gjøres med leveransen. Sjåføren kan i spesielle tilfeller avtale med kunden å sette igjen varene. Mattid.no er ikke ansvarlig for varene eller kvaliteten på varene som eventuelt settes igjen. Hvis sjåføren eller kundeservice inngår en avtale med kunden om å levere varene på et senere tidspunkt på leveransedagen, vil det tilkomme et ekstra levereansegebyr på kr. 99,- Hvis kunden ikke er til stede på leveransetidspunktet og sjåføren ikke kan levere varene senere eller eventuelt sette igjen varene, vil varene returneres til mattid.no sitt lager. Returnerte kjølevarer, ferskvarer og frysevarer vil bli kastet, da vi ikke lenger kan garantere for kvaliteten på varene. Brukbare varer, inkludert tørrvarer, vil doneres til en veldedig organisasjon. Hvis verdien av de returnerte tørrvarene overstiger mattid.no sine kostnader for å håndtere varene og tjenestene på den spesifikke ordren, vil kunden krediteres differansen og pengene vil bli satt inn på kundens konto.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringer raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet. 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. 

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunden, og kunden bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert frakt for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten(14) dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. 

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, bes kjøperen kontakte kundeservice i mattid.no via telefon eller e-post umiddelbart.

9. Mangler og forsinkelser

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi kundeservice@ mattid.no melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. 

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid til kundeservice@ mattid.no Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.)

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss. Evt. tilbakebetaling utføres av mattid.no innen fjorten(14) dager. Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6: 

a. Holde kjøpesummen tilbake
b. Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
c. Under visse forutsetninger kreve prisavslag
d. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, Forbrukerkjøpsloven §51)
e. Kreve erstatning

Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at du i mer enn én uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittert inn til mattid.no) har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for vår regning. Som hovedregel har mattid.no ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Eventuelle tvister vil forsøkes å løses i minnelighet, eventuelt vil vi følge Forbrukertvistutvalgets beslutninger.

11. Bruk av cookies

En cookie er data som lagres i din nettlesers internminne, som gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Dette vil gi deg en mer relevant brukeropplevelse ved besøk på en nettside. mattid.no bruker cookies for å registrere og gjennomføre en bestilling (det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies). Det er også cookies som gjenkjenner deg når du kommer tilbake til vår nettside; denne kan slettes ved å logge ut fra kontoen din («Min side»). 

Vi bruker også cookies for å kunne gi deg en enklere netthandel med tilgang til login, handlekurv, gjennomføring av kjøp og automatisk visning av relevante produkter på din side. Vi bruker også cookies til statistiske formål for å lære om hva våre kunder er opptatt av, slik at vi kan gjøre nettsiden vår enda mer brukervennlig. 

I informasjonskapslene (cookies) vil det bli lagret opplysninger om: IP adresse, valgt nettleser, operativsystemer, hvilken bredbåndleverandør man benytter, samt data over besøkte under-sider og dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren. 

12. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos mattid.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser mattid.no eller mattid.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra mattid.no sin side.

13. Ekstraordinære forhold

mattid.no er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente og unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

mattid.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten, funksjonalitet eller bestillinger, helt eller delvis uten videre begrunnelse.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte leverandør. mattid.no er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

mattid.no er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom mattid.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.

mattid.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. mattid.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

14. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

15. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere, eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er mattid.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

16. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.